Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €

Zásady spracovania osobných údajov
spoločnosti Casma s.r.o.

v súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.OBSAH
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
2. Aké osobné údaje spracúvame?
3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
4. Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov
5. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
7. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
9. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?
10. Zásady používania súborov cookies
11. Kde nás môžete kontaktovať?


1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľ:
Casma s. r. o. , Križkova 9, 811 04 Bratislava,
IČO: 46817549
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83870/B.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

2.1 Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
2.2 Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti Casma s. r. o. navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.
2.3 Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účel zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania

Návštevník našej webovej stránky

meno, e-mailová adresa

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie)

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

Návštevník našej webovej stránky

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa

odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom

Dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

Zákazník e-shopu

meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Predaj tovaru mimo e-shopu

meno, detail objednávky

účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu

Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Zákazník kamennej predajne

vizuálne identifikačné údaje vo forme kamerového záznamu

ochrana majetku našej spoločnosti pomocou kamerového systému

oprávnený záujem chrániť náš majetok

Člen vernostného pragramu kamenných predajní

meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok

Registrácia a evidencia členov vernostného programu, poskytovanie ponúk na mieru, registrácia do súťaží aďalšie výhody súvisiace svernostným programom. Viac na http://www.aprosport.sk/sk/vernostny-program-aps

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

Účastník zákazníckej súťaže

meno, adresa, mail, telefónne číslo

Evidencia účastníkov súťaže, kontaktovanie výhercu aodovzdanie výhry

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných

Účastník súťaže na Facebooku, Instagrame

meno, telefónne číslo, adresu a fotografiu

Realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku, Instagramu

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami anami (súhlas so spracovaním osobných údaje ste udelili spoločnosti Facebook/Instagram, pričom táto spoločnosť spracúva osobné údaje vsúlade sjej politikou https://www.facebook.com/policy.php)

Obchodný partner/ Dodávateľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu

pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Kontaktná osoba Obchodného partnera/Dodávateľa

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie

kontaktovanie Obchodného partnera/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie

výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami


3.1 Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.
3.2 Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

4. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

4.1 Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

5. AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

5.1 V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

6. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

6.1 Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.
Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?

7.1 Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením kontaktného formulára alebo zaslaním emailu na adresu aprosport@aprosport.sk.
7.2 Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

8.1 K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

9. AKÉ SÚ HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

9.1 Európsky rámec:
9.1.1 Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
9.1.2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
9.2 Národná legislatíva:
9.2.1 Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.3 Profilovanie a prenos údajov mimo EU:
9.3.1 Používame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie

10. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
10.1 Naše webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.
10.2 Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača.
10.3 Výkonné súbory cookies
10.3.1 Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

  1. __utma
  1. Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy (Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)
  1. __utmb

  1. Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí
  1. __utmc
  1. Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo
  1. __utmz

  1. Sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link)

 

10.3.10 Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Heureka, Google AdWords a Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
10.4 Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?
10.4.1 Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.
10.4.2 Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede. Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.
10.4.3 Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

11. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára alebo na tejto e-mailovej adrese: aprosport@aprosport.sk . Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Výber zo svetových značiek
Nike O´Neill Converse Converse      Asics
Crocs Jack Wolfsin Ice Peak Luhta Animal Salomon

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek
(vyplnením emailu a jeho odoslaním dávam súhlas spoločnosti Casma s.r.o. na zasielanie bezplatného newslettera na mnou zadaný e-mail. Prečítal(a) som si o svojich právach pri Spracúvaní osobných údajov... )

Možnosti platby

Bankový prevod, platba kartou, online alebo na dobierku
Využite vernostnú zákaznícku kartu A PRO SPORT
Využite zĺavovú kartu

Doručenie

Tovar je aktuálne skladom. Zásielky spravidla expedujeme do 3-4dní. Pri viac-kusových objednávkach sa doba doručenia môže predĺžiť.
Logo UPS

Strasti a slasti bežeckej nohy

Bežci vedia, že medzi najviac zaťažované a opotrebovávané časti tela patria oblasti „dolnej“ nohy a chodidla, dotýkajúce sa povrchu. Zaslúžia si preto výraznú starostlivosť, prevenciu a nie ignoranciu. Problémy často neprichádzajú pria­mo, ale prenesene – spočiatku to nie sú bolesti alebo viditeľné poškode­nia či ochorenia nôh, ale signály vychá­dzajú z kolien, chrbta, hlavy. Dôkladne si preto vyberte bežeckú obuv vhodnú pre vaše chodidlo, prípadne si ju doplňte aj kvalitnými vložkami do obuvi. Viac...

Fit po celý rok

Dlho očakávané a obľúbené teplé ročné obdobia sú tu. Jar a leto, ako i stúpajúce teploty, odhadzujú z našich tiel hrubé vrstvy a my svetu ukážeme ladné krivky. Ako sa k nim prepracovať, na to je veľa návodov. Ale aby ste sa pri týchto aktivitách cítili aj príjemne a vyzerali dobre a štýlovo, o to sa už postará široký sortiment kvalitného značkového tréningového a fitness oblečenia a obuvi v ponuke na aprosport.sk. Viac...

NIKE AIR MAX

VIAC AKO 30 ROKOV NIKE AIR MAX
Od prvých modelov, čo celý AIR MAX ošiaľ v roku 1987 naštartovali, až po najnovšie modely v našej ponuke, všetky sa u svojich fanúšikov tešia neprekonateľnej obľube. 26. marca oslavujeme svetový Air Max deň. Tento deň Nike uviedlo na trh model s odhaleným pohľadom na vzduchový vankúš v päte obuvi a štýlovým dizajnom, ktorý sa dnes už stal Nike ikonou. Prečítajte si o ich histórii a vyberte si svoj nový ikonický model z našej ponuky. Je čas dopriať si nové Air Max-y? Viac...
Copyright © 2010-2016 An systems, s.r.o. www.ansystems.cz
Nahor