Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky pre Vernostný program kamenných predajní A Pro Sport

1. Zákaznícka vernostná karta A Pro Sport (ďalej v texte ZK APS) je bezplatná zákaznícka karta, ktorú vlastní, vydáva a spravuje spoločnosť Casma s. r. o., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO 46 817 549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83870/B.

2. Hodnoty zákazníckych výhod môžu byť zo strany A Pro Sport jednostranne menené, obzvlášť potom, ak ide o zmeny drobné a opodstatnené, súvisiace so zmenami slovenského maloobchodného trhu, finančného trhu a zmenami spotrebiteľského indexu. Bonus, ktorý držiteľ ZK APS nazbiera, mu bude vystavený formou poukážky na ďalší nákup priamo v predajni, pokiaľ posledným realizovaným nákupom získa naň nárok, prípadne mu bude zaslaný následne poštou, v prípade technických problémov s tlačou priamo na mieste. Tento bonus smie byť čerpaný vo všetkých predajniach siete A Pro Sport v Slovenskej republike. Vystavená bonusová poukážkaZK APS nemôže byť uplatnená na nákup zľavneného a akciového tovaru a nedá sa kombinovať s inými akciami a zľavami. Na nákup jedného ks tovaru môže byť uplatnená iba jedna bonusová poukážka. Z poukážky sa nevydáva, ani nemôže byť vymenená za hotovosť.

3. Zbieranie bonusu bude prebiehať pri platbe v pokladni, pričom ZK APS musí byť vždy predložená pri každej platbe ešte pred začatím pokladničnej operácie. Zbieranie bonusu sa nedá uplatniť spätne na už zakúpený tovar. Do celkovej sumy bonusu sa nemusia nezapočítavať obraty realizované pri špeciálnych akciách a výpredajoch, ponukách programu ZK APS, na ktoré ste dostali zľavu, nákupy, pri ktorých čerpáte svoj ročný bonus a platby na faktúru. Bonus ZK APS sa vzťahuje na všetok tovar zakúpený a zaplatený v hotovosti alebo kreditnou kartou (tam, kde je kreditná karta akceptovaná) vo všetkých predajniach A Pro Sport v Slovenskej republike.

4. Zmluvný vzťah môže byť kedykoľvek zo strany Casma s. r. o. vypovedaný s jednomesačnou výpovednou lehotou. Zo závažných dôvodov ako napr. zneužitie ZK APS, zrušenie Vernostného programu A Pro Sport, nahlásenie straty ZK APS jej držiteľom, alebo ak držiteľovi ZK APS nie je možné doručiť poštovú zásielku, je spoločnosť Casma s. r. o. oprávnená od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť, pričom tento sa ruší od momentu odstúpenia. Spoločnosť Casma s. r. o. je tiež oprávnená ZK APS okamžite zablokovať a znemožniť jej ďalšie používanie. Pri ukončení zmluvného vzťahu zanikajú nároky žiadateľa vzniknuté do jeho ukončenia, ak nebudú uplatnené do dvoch mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu.

5. Zmeny mena, adresy a ďalších údajov uvedených v žiadosti o vystavenie ZK APS musia byť Casma s. r. o. žiadateľom čo najskôr oznámené na adrese Casma s.r.o., Vernostný program A Pro Sport , Pajštúnska cesta 1, 851 02 Bratislava, alebo e-mailom na adrese lubica.holcikova@aprosport.sk.

6. Držiteľ ZK APS je po ukončení zmluvného vzťahu povinný kartu (karty) spoločnosti Casma s. r. o. vrátiť, alebo zničiť. Všetky druhy ZK APS zostávajú majetkom spoločnosti Casma s. r. o.. ZK APS je prenosná a nároky z nej vyplývajúce môže jej držiteľ prevádzať na tretiu osobu. Pri každej platbe alebo uplatňovaní bonusu však musí táto osoba predložiť platnú ZK APS.

7. Spoločnosť Casma s. r. o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom oznámenie o zmene a aktuálne znenie všeobecných obchodných podmienok bude uverejnené a dostupné na web stránke spoločnosti www.aprosport.sk, prípadne v jednotlivých predajniach A Pro Sport.

8. Osobné údaje žiadateľa budú s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov elektronicky spracované na vlastné marketingové účely spoločnosti Casma s. r. o. kvôli informácii, ponuke alebo dodávke tovaru a služieb a pre iné marketingové účely. Casma s.r.o. môže zdieľať Osobné údaje len s vybranými tretími stranami za účelom poskytnutia, alebo ponúknutia svojich výrobkov alebo služieb alebo výrobkov alebo služieb s nimi súvisiacich. Casma s. r. o. bude spracovávať Osobné údaje s podmienkami uvedenými vyššie a v súlade so všetkými platnými zákonmi.a môžu byť pre potreby vystavenia, zaslania a používania ZK APS, hlavne za účelom zaslania ZK APS a korešpondencie súvisiacej s výhodami a používaním ZK APS odovzdané na spracovanie tretej osobe.

9. Žiadateľ o vydanie ZK APS výslovne súhlasí so zasielaním ponúk spoločnosti Casma s. r. o., ako aj výhod spojených so zákazníckou kartou APS na e-mailovú adresu, mobilné číslo, prípadne poštovú adresu oznámenú spoločnosti Casma s. r. o..

Nahor