Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €

Reklamačný poriadok

spoločnosti Casma s.r.o so sídlom Krížkova 9, 811 04 Bratislava, IČO 46817549, registrovaná v OR OS BA I, oddiel:Sro, vl.Č.:83870/B ako prevádzkovateľa internetového obchodu www.aprosport.sk, (ďalej „eshop APS“)

Na zabezpečenie jednotného, správneho a rýchleho postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného v internetovom obchode „eshop APS“, v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a osobitných ustanovení o niektorých obchodných záväzkových vzťahoch Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, spoločnosť Casma s.r.o. (ďalej ako Predávajúci) vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej RP).

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účely reklamácie


Článok I - Povinnosti, práva a zodpovednosti kupujúceho po kúpe tovaru

1. Objednávateľ / kupujúci je povinný tovar prezrieť a skontrolovať jeho bezchybnosť bezodkladne po jeho doručení. Tovar je povinný používať obvyklým spôsobom a pri jeho používaní a čistení dodržiavať odporúčania výrobcu.

2. Ak sa na zakúpenom tovare primeraným a rozumne predvídateľným spôsobom užívania kupujúcim v účele určenia vyskytne chyba, má Kupujúci právo užívaním vzniknutú chybu tovaru reklamovať v prislúchajúcej záručnej dobe, t.j. uplatniť právo zo zodpovednosti za vady tovaru, ktorá je max. 2 dva roky, počítanej odo dňa prevzatia tovaru.

3. Tovar nadobudnutý riadnym spôsobom sa nepovažuje za chybný, pokiaľ dôjde počas záručnej doby k zmene jeho vlastností v dôsledku jeho neprimeraného opotrebenia, neošetrovania, nesprávneho používania, používania v rozpore s účelom určenia, ktorému má tovar slúžiť, v dôsledku nevhodnej základnej údržby zo strany Kupujúceho alebo jemu blízkych osôb. Zvlášť pri obuvi a jej používaní za vadu nemožno považovať menšie povrchové zmeny a deformácie prírodného alebo umelého materiálu na jeho pôvodnej štruktúre, ktorá má pôvod v extrémnom namáhaní a prispôsobovaní sa tvaru chodidla Kupujúceho. Rovnako za vadu sa nepovažuje následok skutočnosti, že pri používaní obuvi panujú v jej vnútri extrémne podmienky subjektívne závislé od osoby Kupujúceho a spôsobu jej používania, ktoré ani pri vynaložení všetkého dostupného poznania a úsilia nie sú pri výrobe predvídateľné, ktorých následkom môže byť farebná nestálosť a následné zafarbenie materiálu vnútorných podšívok obuvi, prípadne ich deformácia.

Článok II - Povinnosti a zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci predáva tovar v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v kvalite bežnej, zodpovedajúcej účelu určenia tovaru, za predpokladu primeraného a rozumne predvídateľného spôsobu užívania v účele určenia Kupujúcim a za tovaru zodpovedajúcich podmienok, bez zjavných chýb a zodpovedá za dodržiavanie tejto povinnosti.

2. Pokiaľ si Kupujúci vyberie tovar v zľave, inej kvalite ako podľa bodu 1, taký tovar kupuje len na základe predchádzajúceho upozornenia Predávajúcim na všetky rozdiely v kvalite a dôvode zľavy a s vedomím si daného rozdielu.

3. Predávajúci zodpovedá za skryté chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe, max. 2 roky, či v inej lehote spotreby alebo užívania.

4. Predávajúci nezodpovedá za chyby, o ktorých upovedomil kupujúceho, a na ktoré poskytol podľa bodu 2. zľavu z ceny tovaru.

Článok III - Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady výrobku a to tak, že e-mailovou správou (Reklamačný lístok je dostupný na stránke Eshopu APS) na eshop@aprosport.sk informuje predávajúceho a reklamovaný tovar zašle na určenú adresu Predávajúceho na vlastné náklady, a ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý.

Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:

Casma s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop A Pro Sport
Hlohovská 74
919 25 Šúrovce

Ak je reklamovaný tovar posielaný poštou, resp. iným prepravcom, do balíka je Kupujúci povinný vložiť kópiu daňového dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, kópiu dokladu od doručovateľa a kompletne vyplnený „Reklamačný lístok“, ktorý je prístupný na stránke predajcu. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim, resp. spotrebiteľom na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na reklamáciu, nepreberie.

2. Po prijatí reklamovaného tovaru Predávajúci odošle Kupujúcemu reklamačný lístok, najneskôr však spolu s oznámením o vybavení reklamácie, v ktorom uvedie kód a názov tovaru, vytýkané chyby tovaru a deň, kedy došlo k uplatneniu reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie Kupujúceho sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

Článok IV - Reklamačné lehoty

1. Lehota na uplatnenie práva z vád kúpeného tovaru je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Ak je na tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená iná lehota na použitie veci, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak sa na tovar vydá záručný list, musí sa už pri predaji riadne vyplniť. Ak záručná doba začne plynúť od iného okamihu ako odo dňa predaja, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste. Ak bol tovar na žiadosť Kupujúceho preskúšaný, vyznačí sa táto skutočnosť na záručnom liste.

4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, alebo iná povinná osoba určená na opravu, je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

5. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúcemu doručený reklamovaný tovar.

6. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, resp. jeho opravou, Predávajúci odošle reklamovaný tovar na adresu kupujúceho, z ktorej mu bol reklamovaný tovar doručený. Ak Kupujúci neprevezme v odbernej lehote reklamovaný tovar, prípadne ho odmietne prevziať, a tovar sa tak vráti späť na adresu Predávajúceho, Predávajúci upozorní Kupujúceho emailovou správou o tejto skutočnosti a súčasne ho vyzve, aby si reklamovaný tovar prevzal na určenej adrese Predávajúceho do 15 dní od doručenia tejto výzvy. Po márnom uplynutí 15 dní od tejto výzvy, Predávajúci bude Kupujúcemu účtovať skladné. Reklamačná lehota pokračuje v takomto prípade plynúť odo dňa, v ktorom došlo k odmietnutiu prijatia reklamovaného tovaru, resp. dňom jeho doručenia Kupujúcemu. Ak sa reklamácia vybaví uznaním reklamácie a vrátením peňazí, predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu za reklamovaný tovar do 15 dní od uznania reklamácie a to na číslo účtu, ktorý kupujúci uviedol vo formulári určenom na reklamovanie tovaru.

7. Pri veciach predávaných Predávajúcim za nižšie ceny z dôvodu vady, ktorá nebráni, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola kupujúcemu poskytnutá nižšia cena.

8. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

9. Predávajúci vedie o uplatnených reklamáciách evidenciu v číslovanom rade, v rozsahu dátum prijatia, dátum vybavenia reklamácie, vrátane dôvodov prečo nedošlo k vybaveniu ihneď, o spôsobe vybavovania, výsledkov odborného posúdenia a kópie dokladu o vybavení a na požiadanie je povinný ju predložiť orgánu dozoru na nazretie.

Článok V - Odstrániteľné chyby

1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

2. Ak tovar nebol ešte použitý, je v pôvodnom balení, s pôvodnými označeniami a visačkami a bez zápachu, môže kupujúci v lehote do 30 dní od kúpy namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti, tak výmenu tejto súčasti.

Článok VI - Neodstrániteľné chyby

1. Za neodstrániteľné výrobné vady sa považujú také chyby materiálu, vada výroby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol kupujúcim riadne užívať ako tovar bez vád a v účele určenia.

2. Ak ide o neodstránitel'nú výrobnú vadu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, t.j. vrátenie kúpnej ceny.

3. Tie isté pravá má kupujúci, ak ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo väčší počet chýb (minimálne tri) tovar riadne užívať.

4. Ak ide o neodstrániteľné výrobné chyby, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať v účele určenia, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Článok VII - Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa spravujú zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a platnej právnej úpravy na kúpu tovaru sa vzťahujúce a zákonom 397/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Tento reklamačný poriadok spoločnosti Casma s.r.o. nadobúda platnosť dňom 1.2.2013.

Casma s.r.o.

Výber zo svetových značiek
Nike O´Neill Converse Converse      Asics
Crocs Jack Wolfsin Ice Peak Luhta Animal Salomon

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek
(vyplnením emailu a jeho odoslaním dávam súhlas spoločnosti Casma s.r.o. na zasielanie bezplatného newslettera na mnou zadaný e-mail. Prečítal(a) som si o svojich právach pri Spracúvaní osobných údajov... )

Možnosti platby

Bankový prevod, platba kartou, online alebo na dobierku
Využite vernostnú zákaznícku kartu A PRO SPORT
Využite zĺavovú kartu

Doručenie

Tovar je aktuálne skladom. Zásielky spravidla expedujeme do 3-4dní. Pri viac-kusových objednávkach sa doba doručenia môže predĺžiť.
Logo UPS

Strasti a slasti bežeckej nohy

Bežci vedia, že medzi najviac zaťažované a opotrebovávané časti tela patria oblasti „dolnej“ nohy a chodidla, dotýkajúce sa povrchu. Zaslúžia si preto výraznú starostlivosť, prevenciu a nie ignoranciu. Problémy často neprichádzajú pria­mo, ale prenesene – spočiatku to nie sú bolesti alebo viditeľné poškode­nia či ochorenia nôh, ale signály vychá­dzajú z kolien, chrbta, hlavy. Dôkladne si preto vyberte bežeckú obuv vhodnú pre vaše chodidlo, prípadne si ju doplňte aj kvalitnými vložkami do obuvi. Viac...

Fit po celý rok

Dlho očakávané a obľúbené teplé ročné obdobia sú tu. Jar a leto, ako i stúpajúce teploty, odhadzujú z našich tiel hrubé vrstvy a my svetu ukážeme ladné krivky. Ako sa k nim prepracovať, na to je veľa návodov. Ale aby ste sa pri týchto aktivitách cítili aj príjemne a vyzerali dobre a štýlovo, o to sa už postará široký sortiment kvalitného značkového tréningového a fitness oblečenia a obuvi v ponuke na aprosport.sk. Viac...

NIKE AIR MAX

VIAC AKO 30 ROKOV NIKE AIR MAX
Od prvých modelov, čo celý AIR MAX ošiaľ v roku 1987 naštartovali, až po najnovšie modely v našej ponuke, všetky sa u svojich fanúšikov tešia neprekonateľnej obľube. 26. marca oslavujeme svetový Air Max deň. Tento deň Nike uviedlo na trh model s odhaleným pohľadom na vzduchový vankúš v päte obuvi a štýlovým dizajnom, ktorý sa dnes už stal Nike ikonou. Prečítajte si o ich histórii a vyberte si svoj nový ikonický model z našej ponuky. Je čas dopriať si nové Air Max-y? Viac...
Copyright © 2010-2016 An systems, s.r.o. www.ansystems.cz
Nahor